COCO

Shetlandpony, Rotschimmel, 97 cm, 20.08.2000